MSc-Award

EN/NL

Jury beloont scriptie van Sander Hermens

De jury van de Folkert Hellinga-award heeft de prijs toegekend aan Sander Hermens voor zijn scriptie “Research by design on a sustainable form of agriculture for the Krimpenerwaard”. Sander schreef deze scriptie voor de leerstoelgroep Landschapsarchitectuur. Zijn scriptie onderzoekt de mogelijkheden om met behulp van research by design technieken een duurzame oplossing te vinden voor de landbouw in de Krimpenerwaard, die ten gevolge van bodemdaling met steeds slechtere condities te maken krijgt.
De jury vond de scriptie van Sander duidelijk de beste van alle ingediende verslagen. Hoewel de studie plaats vond bij Landschapsarchitectuur, waren veel van de voorstellen die Sander doet hydrologisch doorberekend. Hierdoor dekt zijn studie een breed spectrum, wat past bij het karakter van het Netwerk Land en Water. De scriptie was
qua vormgeving zeer verzorgd en rijk geïllustreerd. Sommige van de afbeeldingen die hij had gebruikt in zijn verslag riepen de sfeer op van 17e eeuwse landschapsschilders.

Eén van de afbeeldingen in de scriptie die appelleren aan schilderijen uit de 17e eeuw.

 

Geplaatst: 25 juni 2017

 

De Folkert Hellinga MSc Award van het Netwerk

Sinds 1994 kent het bestuur van het Netwerk Land en Water jaarlijks een prijs toe aan de meest toonaangevende afstudeerscriptie op het gebied van het land- en watergebruik, waarvoor het onderzoek is verricht aan de WUR. Daarmee wil het bestuur de bekendheid met onderwijs en onderzoek vergroten en de uitwisseling met de beroepspraktijk bevorderen. De prijs bestaat uit een bedrag van 750 euro, een oorkonde en een jaarabonnement op een vaktijdschrift naar keuze (tot een bedrag van maximaal 75 euro). Een eventuele eervolle vermelding wordt beloond met een bedrag van 125 euro.

Sinds begin 2014 kunnen studenten van 10 verschillende WUR-opleidingen hun scriptie voordragen voor de Folkert Hellinga MSc Award.  Het gaat om deze opleidingen:

 • Climate Studies
 • Development and Rural Innovation (former Management of Agro-Ecological Knowledge & Social Change)
 • Earth and Environment
 • Environmental Sciences
 • Forest and Nature Conservation
 • Geo-information Science
 • International Land and Water Management
 • Landscape Architecture and Planning
 • Leisure, Tourism and Environment
 • Urban Environmental Management

De prijs is vernoemd naar de eerste hoogleraar cultuurtechniek aan de (toen nog) Landbouw Hogeschool Wageningen: Prof. Folkert Hellinga.

Een ieder die een scriptie wil voordragen kan hier het Aanmeldingsformulier 2017 ophalen (let op het formulier is begin april 2017 nog weer aangepast!). Dit formulier kan gebruikt worden voor het voordragen van scripties die recent zijn afgerond (d.w.z. uit de studiejaren 2015-2016 en 2016-2017) . Het aanmelden kan nog tot 22 april 2017. We bieden ook een Engelse versie van dit formulier aan.  Vanaf 2017 kunnen scripties voortdurend worden voorgedragen, de koppeling met een studiejaar vervalt. De uitreiking van de Folkert Hellinga MSc Award zal plaatsvinden op vrijdag 2 juni 2017.

De jury die de aangemelde scripties zal beoordelen, bestaat uit:

Ir. Frank Goossensen (Arcadis, voorzitter)
Prof. dr. ir. Remko Uijlenhoet (Wageningen University, secretaris)
Ir. Hans Hakvoort (HKV Lijn in Water) Ir. Hans Hakvoort (HKV Lijn in Water)
Ir. Yttje Feddes (Feddes/Olthof – Landschapsarchitecten & Wageningen University)
Ir. Tallien Fokkema (Eelerwoude)

 

Jury kent Naiara Valcarlos de Folkert Hellinga MSc-Award 2014 toe

De Folkert Hellinga MSc Award 2014 van het Netwerk Land en Water is op 7 mei 2015 uitgereikt aan Naiara Valcarlos voor haar afstudeerscriptie ‘Murmur of limits: Evoking the sensuous encounter between ecological phenomena and humans’. Daarmee wint voor het eerst een buitenlandse student de MSc-Award.

De jury verkoos de scriptie van Naiara boven drie andere voorgedragen scripties. Gezamenlijk tonen de scripties aan hoe breed de disciplines zijn waaruit de jury moet kiezen. Het gaat om de scripties van Jasper Candel, Joyce de Leeuw en van Flore Bijker en Lian Kasper.

Jasper schrijft over een verkenning naar de mogelijkheden om een 150 km² stroomgebied in het noordwesten van de VS opnieuw te vullen zodat droogteproblemen in dit gebied een halt toegeroepen kunnen worden.
Joyce beschrijft in haar scriptie een onderwerp op het snijvlak van landbouw, milieu en gezondheidszorg. Aan de basis lag een onderzoek in de Kathmandu Vallei (Nepal) waar afvalwater werd hergebruikt als irrigatiewater. ‘Wat zijn de risico’s van dit hergebruik op de volksgezondheid en wat zijn de veronderstelde risico’s die boeren èn consumenten hieraan toekennen.’
Flore en Lian zochten een  oplossing het gebrek aan maatschappelijke steun voor grootschalige projecten die landschappen moeten herstellen. Zij onderzochten als concrete case de herinrichting van het Vechtplassengebied. Ze beschrijven dat het mogelijk is om in de plan- en ontwerpfase gericht voorwaarden in te bouwen waardoor het het project wel draagvlak heeft onder lokale gemeenschappen.

Naiara Valcarlos met Joyce de Leeuw en met Jasper Candel

Na de prijsuitreiking staan Naiara Valcarlos (rechts), Jasper Candel en Joyce de Leeuw met de bloemen en hun getuigschrift.

 

Mieke Hulshof wint de Folkert Hellinga MSc-Award 2013

De Folkert Hellinga MSc Award van het Netwerk Land en Water 2013 is op 9 mei 2014 uitgereikt aan Mieke Hulshof voor haar afstudeerscriptie ‘Which input to care about? A sensitivity analysis in variable density groundwater flow modelling’. Ook is – voor het eerst in de geschiedenis van de MSc Award – een eervolle vermelding uitgereikt aan Janos Papenborg en Remco van der Togt voor hun afstudeerscriptie ‘The Ems full hybrid. A landscape design for a troubled estuary’.

De jury was onder de indruk van de scriptie van mevrouw Hulshof door de zeer gedegen theoretische aanpak van een complex probleem, dat ook maatschappelijk relevant is. Het probleem betreft de zout waterindringing in Zeeuws-Vlaanderen. Ook in 2013 was aan een scriptie over Zeeuws-Vlaanderen de prijs toegekend dat een vruchtbare bodem lijkt te bieden voor uitstekende scripties. Mevrouw Hulshof toont met een gevoeligheidsanalyse aan welke hydrologische, numerieke en schaalaspecten daarbij van belang zijn. In deze complexe studie weet de auteur knap de hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden. Op een zeer heldere manier weet ze aan te geven waar de onzekerheden in de modeluitkomsten zitten en hoe die eventueel verbeterd zouden kunnen worden. Hierdoor is de jury van mening dat het rapport een belangrijke bijdrage kan zijn voor de beroepspraktijk.
Naast de inhoudelijke kwaliteiten van het rapport roemde de jury ook de opmaak. Het “oogt professioneel” schrijft de jury in haar rapport. Ook krijgt mevrouw Hulshof een compliment voor haar taalgebruik. De jury schrijft: ”het rapport is in uitstekend leesbaar Engels geschreven”.

De heren Papenborg en Van der Togt hebben een alternatieve toekomstvisie voor het gebied van de rivier de Eems ontwikkeld. Ze hebben gekeken naar de economische en de ecologische mogelijkheden van het gebied en zijn uitgekomen op een nieuwe oplossing. De jury stelt dat de auteurs hun studie met een heldere argumentatie onderbouwen, waarbij ze de verschillende aspecten, die bij een dergelijke landschapsstudie om de hoek komen kijken, knap met elkaar hebben verbonden. “Hierdoor is de scriptie prettig leesbaar”.
De jury is zeer te spreken over het taalgebruik en de opmaak. In het juryrapport stelt de jury dat het rapport “in uitstekend leesbaar Engels geschreven” is en dat het rapport zeer goed verzorgd is “met een goede opmaak en veel illustraties die goed passen in het verhaal. Het rapport oogt bijzonder professioneel”.
Maar de jury meent ook dat het voor de beroepspraktijk niet duidelijk is of de aangedragen oplossingen ook daadwerkelijk uitvoerbaar zijn en waar de grote onzekerheden of risico’s zitten. Daarom gaat deze scriptie niet met de MSc-Award aan de haal. Omdat de jury van oordeel is dat de heren Papenborg en Van der Togt een werkstuk hebben afgeleverd, dat het gemiddelde niveau van de wetenschappelijke scripties ruimschoots overstijgt en omdat zich onderscheidt door het hoge originele gehalte heeft de jury geoordeeld hen te willen aanmoedigen zo door te gaan en hen een eervolle vermelding voor de Folkert Hellinga MSc Award 2013 toe te kennen.

Op 9 mei presenteerden de studenten van wie de scriptie was genomineerd hun onderzoek. Mieke Hulshof (3e van rechts) wint de Award.

Op 9 mei presenteerden de studenten van wie de scriptie was genomineerd hun onderzoek. Mieke Hulshof (3e van rechts) wint de Award. Rechts Martien den Blanken, voorzitter van de jury.

Folkert Hellinga MSc-Award 2012 gaat naar René van Seumeren en Gerjanne Brink

Op 19 april is op Vliegveld Valkenburg de Folkert Hellinga MSc-Award uitgereikt aan René van Seumeren en Gerjanne Brink. Zij krijgen de prijs voor hun ‘Revitalizing Zeeuws-Vlaanderen, a landscape design experiment for the shrinking and climate sensitive region of Zeeuws-Vlaanderen’.

Op 19 april 2013 hebben René van Seumeren en Gerjanne Brink de MSc-Award ontvangen.

Op 19 april 2013 hebben René van Seumeren en Gerjanne Brink de MSc-Award ontvangen.

De jury heeft vier aanmeldingen voor de Folkert Hellinga MSc Award ontvangen. Het is de jury opgevallen dat ook dit jaar de opmaak van een aantal van de inzendingen van zeer goede kwaliteit was. Evenals in voorgaande jaren was de diversiteit van de onderwerpen groot en gaf daarmee een mooi beeld van het brede onderzoeksveld land en water binnen Wageningen Universiteit. Na uitgebreid overleg heeft de jury één winnaar gekozen. Conform het reglement van deze prijs beoordeelde de jury de inzendingen vooral op de volgende punten:

 • wetenschappelijke kwaliteit
 • originaliteit
 • relevantie voor de beroepspraktijk
 • presentatie

In het juryrapport wordt de scriptie geprezen voor de brede en grondige aanpak van een complex probleem. De jury stelt vast dat de auteurs een duidelijke systematiek hebben gevolgd en dat zij hun studie met een heldere argumentatie onderbouwen.

Het rapport stelt verder dat de auteurs op een zeer originele manier de kwetsbaarheden van het onderzoeksgebied zoals krimp van de bevolking, zeespiegelstijging en de daaruit voortvloeiende verzilting van het gebied, gebruiken om een positieve toekomstvisie voor het onderzoeksgebied te ontwikkelen. Gebruikmakend van de natuurlijke kwaliteiten van het gebied schetsen zij een bijzondere toekomstontwikkeling voor Zeeuws-Vlaanderen.

Door bestuurlijke complexiteit zal uitvoering van de in dit onderzoek voorgestelde ontwikkeling van het gebied waarschijnlijk lang duren, maar de jury is van mening dat de ideeën zoals weergegeven in deze studie in zijn geheel of in gedeelten wel haalbaar zijn. Vanwege deze haalbaarheid is de jury van mening dat het rapport een belangrijke bijdrage kan zijn voor de beroepspraktijk.

De jury is van mening dat het rapport in uitstekend leesbaar Engels is geschreven, zeer goed verzorgd is en dat het voorts veel illustraties bevat die goed passen in het verhaal. “Het rapport oogt bijzonder professioneel”, aldus het juryrapport.

Samenvattend stelt de jury dat René van Seumeren en Gerjanne Brink een werkstuk hebben afgeleverd, dat het gemiddelde niveau van de wetenschappelijke scripties ruimschoots overstijgt. De jury heeft daarom unaniem geoordeeld hen de Folkert Hellinga MSc Award 2012 toe te kennen. Het rapport is te downloaden op de volgende site:

http://library.wur.nl/WebQuery/theses/1975290

De jury die de aangemelde scripties beoordeelde, bestond uit:

ir. M.G.M. den Blanken (PWN, voorzitter)
ir. E.J. Moors (Alterra, secretaris)
ir. H. Hakvoort (HKV)
ir. T. Fokkema (Eelerwoude)

De Folkert Hellinga MSc Award wordt jaarlijks toegekend aan de beste scriptie die is opgesteld door MSc-studenten van de volgende WUR-opleidingen:

 • Forest and Nature Conservation
 • Geo-Information Science
 • Hydrology and Water Quality
 • International Land and Water Management
 • Landscape Architecture and Spatial Planning
 • Leisure, Tourism and Environment

Een overzicht van eerdere scripties die de prijs wisten te vinden staat in ons archief.

Geïnteresseerden kunnen hier een aanmeldingsformulier ophalen. We bieden ook een Engelse versie van dit formulier aan. Het reglement kan ook worden ingezien. Hiervan zijn ook twee versies beschikbaar: een Nederlandse en een Engelse.