Het Netwerk Land en Water organiseert in samenwerking met Groen Kennisnet en het Nieuwe Netwerk een informatief webinar over de Omgevingswet. Dit webinar vindt plaats op donderdag 18 februari 2021 om 19.30 in het kader van de Duurzame Donderdag van het Nieuwe Netwerk. Het webinar wordt verzorgd door Aart Karssen. Deelname is gratis. Aanmelding is nodig in verband met toezending van de link naar de bijeenkomst.

De Omgevingswet: daadwerkelijk ‘Eenvoudig Beter’?

De Omgevingswet treedt 1 januari 2022 stapsgewijs in werking. De wet integreert 26 wetten en talloze regelingen op het gebied van de fysieke leefomgeving. De oude wetten zijn veelal sectoraal (bijvoorbeeld bouwen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening en natuur) en sluiten – naar het oordeel van de wetgever – niet meer aan bij de vraagstukken van deze tijd en regionale verschillen. Met de Omgevingswet wil de overheid het wettelijk systeem ‘eenvoudig beter’ maken. Bij de implementatie stuit men echter op verschillende dilemma’s en er bestaat nog veel onduidelijkheid over de gevolgen. Het webinar schetst kort wat de Omgevingswet gaat inhouden en gaat in op de dillema’s en onduidelijkheden.

Praktisch

Datum:        donderdag 18 februari

Tijd:             19:30 – 21:00

Hoe:             Online –
_________link wordt toegestuurd na aanmelding door te mailen naar info@netwerklandenwater.nl

Opzet:      1) Algemene informatie over de Omgevingswet,

_________2) Belangrijkste wijzigingen ten op zichte van de huidige situatie,

___________Pauze (10 minuten)

_________3) Hoe kan je inspelen op de nieuwe wet?

_________4) Wat zijn de risico’s voor het succesvol invoeren van de Omgevingswet?

Aart Karssen

Het webinar wordt verzorgd door Aart Karssen. Aart heeft van 1969-1976 Landinrichting gestudeerd in Wageningen en is al heel lang lid van het Netwerk Land en Water. Hij heeft in verschillende inhoudelijke en managementfuncties gewerkt in de ingenieurs-en adviessector (Sweco en Antea) en is sinds 2007 zelfstandig procesmanager en inspraakbegeleider. Hij is oud fractievoorzitter van D66 in Provinciale Staten van Overijssel en is jarenlang landelijk trekker van een denktank Ruimte & Mobiliteit binnen D66 geweest en heeft in die hoedanigheid de Eerste en Tweede Kamerfractie geadviseerd bij de voorbereiding van de Omgevingswet. Nu houdt hij regelmatig inleidingen over de kansen die deze Wet biedt o.a. voor raadsleden, maar ook voor bouwbedrijven, projectontwikkelaars en maatschappelijke organisaties. Hierbij richt Aart zich vooral op de vraag wat de Omgevingswet voor de betreffende doelgroep betekent.