Uw privacy wordt gerespecteerd

Netwerk Land & Water hecht belang aan de bescherming van uw privacy en het transparant en betrouwbaar maken van onze diensten. De via deze website van u verkregen persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving.

Netwerk Land & Water gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden

Als vereniging verwerken wij persoonsgegevens in de ledenadministratie. Dat is nodig voor het functioneren als vereniging. Daarbij gaat het om persoonsgegevens die volgens de wet niet vallen onder de zogenoemde bijzondere persoonsgegevens (dat zijn bijvoorbeeld medische informatie, ras, politieke voorkeur of geloofsovertuiging, strafrechtelijke gegevens et cetera). Organisaties die bijzondere persoonsgegevens verwerken moeten aan extra strenge eisen voldoen. Daar is voor onze ledenadministratie geen sprake van. Als lid geeft u toestemming dat wij uw gegevens opslaan in onze ledenadministratie en dat wij u op de hoogte houden van activiteiten.

Naast de persoonsgegevens in onze ledenadministratie biedt onze website u op een aantal plaatsen de mogelijkheid om te reageren of contact met ons op te nemen. Zo kunt u zich bijvoorbeeld aanmelden voor een activiteit. De persoonsgegevens die u hierbij verstrekt zullen uitsluitend worden gebruikt om aan uw verzoek te voldoen en niet voor andere doeleinden. De website van Netwerk Land & Water maakt gebruik van een passende beveiliging om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Delen van uw gegevens

Uw gegevens zullen niet zonder uw toestemming aan derden worden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor gebruik binnen de vereniging of voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Wij zijn ons ervan bewust dat deze gegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar vertrouwelijk mee om dienen te gaan.

Gegevens gerelateerd aan het lidmaatschap worden in beperkte vorm na beëindiging van het lidmaatschap bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen te kunnen genereren.